سازمان‌ها و نهادهای دولتی

 • وزارت دفاع
 • وزارت امور اقتصادي و دارائي
 • معاونت آبخيز داري وزارت جهاد كشاورزي
 • هيأت امناي كتابخانه هاي كشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • سازمان پژوهش هاي كرمان
 • سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دانشگاه ها

 • دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشكده مكانيك
 • دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • دانشگاه علوم پزشكي بابل
 • دانشگاه شاهد

شركت خصوصی

 • شركت پويا سامانه
 • شركت اخشان
 • شركت تايد واتر
 • مجله رايانه
 • شبكه پگاه
 • شبكه Nopico (نوآوران پيشگام)